Cymorth a Gwybodaeth

BBaCh

Ydych chi am i’ch cwmni fod yn fwy creadigol ac arloesol?  Ydych chi am gwrdd ag ymchwilwyr ac arloeswyr er mwyn datblygu eich cyfleoedd busnes?  Os ydych, yna gall y rhaglen INSPIRE eich helpu chi.  Yn ychwanegol at weithdai gan arbenigwyr yn y diwydiant, bydd sesiynau rhwydweithio a thaflu syniadau strwythuredig, a fydd yn eich cysylltu chi â’r rhwydwaith ymchwil a rhoi’r sgiliau i chi ar gyfer creu a gwerthuso syniadau ar gyfer cynhyrchion a modelau busnes newydd.   

Arloeswyr ac Ymchwilwyr

Hoffech chi’r cyfle i gwrdd â darpar bartneriaid a busnesau a allai eich helpu chi i fasnacheiddio eich ymchwil?  Bydd INSPIRE yn rhoi’r cyfle i chi rwydweithio ag entrepreneuriaid, darpar bartneriaid busnes ac ymchwilwyr ac arloeswyr eraill er mwyn taflu syniadau i’r pair ar gyfer prosiectau ymchwil newydd gyda phosibiliadau masnachol cadarn a chreu cysylltiadau gyda byd busnes. 

Entrepreneuriaid

Ydych chi wastad wedi bod eisiau rhedeg eich busnes eich hun ond heb wybod sut i gychwyn?  Oes arnoch chi eisiau defnyddio eich sgiliau busnes a masnachol i greu cyfleoedd newydd?  Bydd INSPIRE yn eich cyflwyno i entrepreneuriaid, arloeswyr ac ymchwilwyr a pherchnogion busnes o gyffelyb fryd er mwyn creu amgylchedd i ddatblygu’r broses o greu syniadau a throi’r syniadau hyn yn fasnach.  Trwy gyfres o weithdai, mentora, a digwyddiadau rhwydweithio, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn dysgu’r sgiliau ar gyfer creu a gwerthuso cysyniad arloesol a sut mae gwneud ymchwil er mwyn sefydlu ymarferoldeb masnachol ac ariannol eu syniad.   

Beth yw’r Rhaglen INSPIRE?

INSPIRE (sef y geiriau Saesneg - Initiating Pathways for Innovators, Researchers and Entrepreneurs) yn fenter newydd ar y cyd gan Gyngor Sir Penfro ac Athrofa Dechnoleg Carlow, er mwyn creu amgylchedd a fydd yn meithrin a datblygu’r broses o Greu Syniadau ymysg arloeswyr, ymchwilwyr, entrepreneuriaid a BBaCh a meithrin y setiau sgiliau ar gyfer troi’r syniadau hyn yn fasnach.  Amcan INSPIRE yw datblygu cysyniadau arloesol, seiliedig ar wybodaeth gyda’r modd i ddod yn gynigiad busnes dichonadwy ac sy’n gallu datblygu’n fwy.

Ble mae hi wedi ei lleoli?

Darperir y rhaglen gan Gyngor Sir Penfro, yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro ac Athrofa Dechnoleg Carlow, sydd yng Nghanolfan Ymchwil ac Arloesedd Kilkenny yng Ngholeg St Kieran, Kilkenny.  

Sut fydd yn gweithio?

Bydd y prosiect yn egino busnesau newydd trwy bontio’r bwlch rhwng creu syniadau seiliedig ar wybodaeth a chreu busnes arloesol a chystadleuol sy’n barod i fasnachu.   Erbyn diwedd y rhaglen fe ddylai’r rhai sy’n cymryd rhan fod â chysyniad busnes sydd wedi ei gynllunio’n dda ac yn barod i fynd i’r cyfnod cyn-fasnachol lle gall cymhorthion fel y Rhaglen Ffiniau Newydd (Iwerddon) helpu i ddatblygu’r cwmni ymhellach.  

Pa gymhorthion sydd ar gael?

Bydd INSPIRE yn darparu’r hyfforddiant, cymorth, mynediad i adnoddau a seilwaith sydd eu hangen er mwyn gwella’r setiau sgiliau sydd eu hangen er mwyn chwilio, darganfod, sgrinio syniad busnes a’i werthuso’n fasnachol, gyda’r bwriad o gychwyn menter.  Bydd y cymhorthion hyn yn cynnwys gweithdai, mentora un ag un a chyfleusterau desg boeth.  Bydd cyngor ymarferol ar Ymchwil a Datblygu, Eiddo Deallusol, dylunio a phrototeipio ar gael hefyd.  Bydd cyfleoedd i rwydweithio ar gyfer cyfranogion er mwyn gwella traws-egino a gwerth masnachol eu syniad.   

INTERREG – Rhaglen Iwerddon a Chymru

Nod Rhaglen Gydweithrediad Rhanbarthol Iwerddon a Chymru  2007-2013 (INTERREG 4A) yw datblygu ymhellach ar gydweithrediad rhwng Cymru ac Iwerddon ym meysydd cyflogaeth, arloesi, newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy.  Ystyr INTERREG yw ‘ryngranbarthol’ sy’n cynrychioli creu cysylltiadau rhwng rhanbarthau yn yr Undeb Ewropeaidd.  Nod cyffredinol Rhaglen Iwerddon a Chymru 2007-2013 yw rhoi sylw i faterion sy’n ymwneud ag arloesedd, entrepreneuriaeth, yr economi wybodaeth, newid hinsawdd, datblygu cynaliadwy a chreu rhagor o swyddi a swyddi gwell rhwng y ddwy gymdoges yn yr UE.  Rheolir y Rhaglen yn Iwerddon gan  Gynulliad Rhanbarth y De a’r Dwyrain ar ran Llywodraeth Iwerddon, gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd,  a daw rhan o’i chyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).